Prawo pracy

Kancelaria świadczy kompleksowe usługi prawne w zakresie prawa pracy. Pomagamy naszym klientom w rozwiązywaniu sporów z pracodawcami z tytułu szeroko rozumianego prawa pracy w tym najczęściej dotyczących roszczeń o wynagrodzenie za pracę z tytułu godzin nadliczbowych, premii czy nagród. Coraz częściej mamy do czynienia ze sprawami z zakresu naruszenia zakazu konkurencji czy dotyczących dyskryminacji, nierównego traktowania i mobbingu.

Oferujemy pomoc w sprawach :

 • o zapłatę wynagrodzenia z tytułu godzin nadliczbowych
 • o wypłacenie premii, nagród
 • o ustalenie istnienia stosunku pracy
 • o przywrócenie do pracy
 • o uznanie wypowiedzenia umowy za bezskuteczną
 • o odszkodowania i odprawy
 • o roszczenia z tytułu mobbingu
 • o roszczenia z tytułu dyskryminacji
 • reprezentowanie przed Sądami Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
 • odwołania od wypowiedzenia umowy o pracę
 • odwołania od rozwiązania umowy o pracę
 • roszczenia o przywrócenie do pracy
 • odszkodowania z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych
 • udzielanie porad i konsultacji prawnych w zakresie indywidualnego i zbiorowego prawa pracy
 • sporządzanie opinii prawnych w zakresie indywidualnego i zbiorowego prawa pracy
 • opiniowanie wewnątrzzakładowych aktów prawa pracy ( w tym Zakładowe Układy Zbiorowe Pracy, regulaminy pracy, regulaminy wynagradzania, porozumienia pomiędzy pracodawcami a organizacjami związkowymi)
 • przygotowywanie projektów pism procesowych oraz pism z zakresu postępowań przed organami administracji
 • przygotowanie regulaminów pracy, wynagradzania
 • opracowanie dokumentacji pracowniczej, tj. m.in. umowy o pracę, umowy o zakazie konkurencji, oświadczenia o wypowiedzeniu lub rozwiązaniu stosunku pracy
 • uczestnictwo w negocjacjach pomiędzy pracownikami, a pracodawcami
 • uczestnictwo w negocjacjach pomiędzy pracownikami, a związkami zawodowymi i przedstawicielami pracowników
 • doradztwo w zakresie zatrudnienia i jego restrukturyzacji oraz w zakresie zmian organizacyjnych w zakładzie pracy
 • usługi prawne związane z rozwiązywaniem i zmianą stosunku pracy
 • doradztwo w zakresie rozwiązywania sporów zbiorowych
 • porady prawne w zakresie zakazu konkurencji
 • odwołania od decyzji organów rentowych