Prawo o ochronie zdrowia psychicznego

Oferujemy pomoc w sprawach dotyczących szeroko pojętej ochrony zdrowia psychicznego. Problematykę tę reguluje ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2017 r., poz. 882). Ustawa określa czym jest ochrona zdrowia psychicznego, a także kto i na jakich zasadach udziela tej ochrony. Akt ten określa także zasady przyjęcia do szpitala psychiatrycznego oraz reguluje kwestie stosowania przymusu bezpośredniego, jak również zasady przyjmowania pacjenta psychiatrycznego na oddział bez jego zgody. Ważne jest, aby pacjent szpitala psychiatrycznego miał zagwarantowane prawo do pomocy w ochronie swoich praw związanych z przyjęciem, leczeniem, warunkami pobytu i wypisaniem ze szpitala.

Co do zasady przyjęcie do szpitala psychiatrycznego odbywa się za pisemną zgodą danej osoby lub za zgodą sądu opiekuńczego, jeśli osoba sama nie jest zdolna do wyrażenia zgody. Osoba może być przyjęta do szpitala bez jej zgody, jeśli jej dotychczasowe zachowanie wskazuje na to, że z powodu choroby zagraża bezpośrednio własnemu życiu albo życiu lub zdrowiu innych osób. Jeżeli zachodzą wątpliwości czy dana osoba ma zaburzenia psychiczne możliwe jest przyjęcie do szpitala bez jej zgody na okres do 10 dni. Sąd opiekuńczy wszczyna wówczas postępowanie (na podstawie zawiadomienia przez szpital) w przedmiocie istnienia lub braku podstaw do przyjęcia osoby do szpitala bez jej zgody. O wypisaniu ze szpitala osoby leczonej bez jej zgody decyduje ordynator, gdy uzna, że ustały przyczyny będące podstawą przyjęcia. Natomiast osoba leczona dobrowolnie może złożyć wniosek o wypisanie jej na żądanie.

Przyjęcie do Domu Pomocy Społecznej – DPS

Przyjęcie do DPS może nastąpić z własnej woli zainteresowanej strony lub za zgodą przedstawiciela ustawowego, jeżeli spełnia poniższe warunki:

  • jest chora psychicznie lub upośledzona umysłowo
  • nie jest zdolna do zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych
  • nie ma możliwości korzystania z opieki innych osób
  • potrzebuje stałej opieki i pielęgnacji
  • nie wymaga leczenia szpitalnego