Prawo karne

Kancelaria specjalizuje się w prowadzeniu spraw karnych zarówno na etapie postępowania przygotowawczego, w postępowaniu przed Sądem oraz w postępowaniu wykonawczym tj. po uprawomocnieniu się wyroku.

Skomplikowane procedury, brak znajomości przepisów oraz duży stres towarzyszący zatrzymaniu czy tymczasowemu aresztowaniu, uniemożliwiają skuteczną i samodzielną obronę. Również w postępowaniu przed Sądem, zawiłość postępowania i nieznajomość prawa sprawiają, że trudno jest samodzielnie bronić swoich praw..

Udział adwokata jest niezwykle ważny na każdym etapie postępowania karnego, bowiem znajomość przepisów prawa karnego i procedury karnej oraz umiejętność ich interpretacji pozwala na podjęcie przez obrońcę niezbędnych czynności procesowych na rzecz reprezentowanego klienta.

Trzeba mieć świadomość tego, że w sprawach karnych istotne znaczenie odgrywa  czas. Upływ terminów na dokonanie określonych czynności procesowych czy wniesienia środków odwoławczych powoduje, że tracimy możliwość skutecznej obrony. Podobnie kontakt z obrońcą przed pierwszym przesłuchaniem przez organy ścigania, pozwala na ustalenie najkorzystniejszej linii obrony.

Zakres naszych usług w sprawach karnych obejmuje m.in. :

 • obronę podejrzanego w postępowaniu przygotowawczym
 • obronę oskarżonego w postępowaniu karnym
 • obronę obwinionego w sprawach o wykroczenia
 • pomoc prawną osobom zatrzymanym i tymczasowo aresztowanym
 • reprezentowanie interesów pokrzywdzonego w postępowaniu przygotowawczym oraz przed Sądem
 • działanie w charakterze pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego
 • sporządzanie i wnoszenie apelacji, zażaleń, kasacji, wniosków, prywatnych aktów oskarżenia
 • sprawy o odroczenie wykonania kary
 • sprawy o wstrzymanie lub zawieszenie wykonania prawomocnie orzeczonej kary
 • sprawy o udzielenie przerwy w odbywaniu kary
 • sprawy o udzielenie przedterminowego warunkowego zwolnienia z odbycia reszty kary pozbawienia wolności
 • rozłożenie grzywny na raty
 • umorzenie grzywny
 • sprawy w przedmiocie podjęcia postępowania warunkowo umorzonego
 • sprawy w przedmiocie zarządzenia wykonania kary pozbawienia wolności warunkowo zawieszonej
 • odbywanie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego
 • ułaskawienie
 • wydanie wyroku łącznego
 • zatarcie skazania