Regulamin świadczenia usług prawnych drogą elektroniczną w formie porad prawnych on-line

Niniejszy regulamin określa zasady zawierania przez Kancelarię Adwokacką Adw. Katarzynę Kaczorowską, zwaną dalej „Kancelarią”, umów o świadczenie usług prawnych drogą elektroniczną oraz zasady płatności za pośrednictwem strony internetowej działającej pod adresem : www.adwokat-kaczorowska.pl.

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Kancelaria świadczy usługi prawne drogą elektroniczną, w rozumieniu art. 8 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną w formie porad prawnych on-line.
2. Zapytania za pośrednictwem strony internetowej może kierować każda osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, zwani dalej „Klientami”.
3. Kancelaria, za pośrednictwem strony internetowej, świadczy na rzecz Klientów pomoc prawną, która polega w szczególności na analizie problemu prawnego i udzieleniu porady prawnej zwanej dalej „Usługami”.
4. Przed wysłaniem zapytania on-line, Klient zobowiązany jest zapoznać się z treścią regulaminu. 
5. Klient zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu od chwili wysłania zapytania przez formularz.

§ 2. Zakres i zasady świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. Kancelaria świadczy drogą elektroniczną Usługi polegające na udzielaniu porad prawnych online. 
 2. Nabycie Usługi przez Klienta wymaga wypełnienia formularza dostępnego na stronie internetowej Serwisu oraz uiszczenia płatności. Wszystkie ceny widoczne w Serwisie podane są w złotych polskich i są cenami netto, przy czym cena Usługi powiększana jest o podatek 23% VAT. 

Świadczenie Usług przez Kancelarię odbywa się w następujący sposób:

 1. Klient wysyła zapytanie za pomocą formularza dostępnego na stronie internetowej www.adwokat-kaczorowska.pl.
 2. Porady prawne on-line udzielane są na podstawie informacji otrzymanych od Klienta.
 3. W przypadku akceptacji warunków umowy przez Klienta, wysyła on uzupełniony formularz kontaktowy i dokonuje zapłaty za Usługę w wysokości uzależnionej od wybranego pakietu : podstawowego, standardowego lub premium.
 4. Warunkiem realizacji Usługi jest dokonanie płatności. Płatność uznaje się za dokonaną z momentem otrzymania przez Kancelarię informacji o ustanowieniu nowej transakcji w serwisie płatniczym i wpływie środków na rachunek.    Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie konsekwencje wynikające z nieprawidłowości w funkcjonowaniu systemu płatniczego PayU. 
 5. W przypadku gdy treść uzupełnionego formularza kontaktowego jest sprzeczna z prawem, dobrymi obyczajami, narusza dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Klienta lub Kancelarii, umowa nie zostaje zawarta.
 6. W momencie wpływu do Kancelarii formularza kontaktowego z treścią zapytania od Klienta oraz akceptacją określonych w regulaminie warunków zawarcia umowy i zaksięgowaniem wpłaty, pomiędzy Kancelarią a Klientem zostaje zawarta umowa na warunkach wynikających z korespondencji e-mail i niniejszego regulaminu. 
 7. Kancelaria przystąpi do wykonania Usługi w terminie, który uzależniony jest od wybranego przez Klienta wariantu porady prawnej online. 
 8. Kancelaria oferuje 3 warianty świadczenia Usług. 
  • W wariancie podstawowym – porada prawna udzielana jest w terminie do 48 godzin od zaksięgowania wpłaty, a prawnik dostępny jest w godzinach od 8:00 do 16:00 w dni robocze od poniedziałku do piątku,
  • W wariancie standard – porada prawna udzielana jest w terminie do 24 godzin od zaksięgowania wpłaty, a prawnik dostępny jest w godzinach od 8:00 do 20:00 w dni robocze od poniedziałku do piątku,
  • W wariancie premium – porada prawna udzielana jest w terminie do 8 godzin od  zaksięgowania wpłaty, a prawnik dostępny jest od 8:00 do 24:00, 7 dni w tygodniu. 
 9. W przypadku Usługi świadczonej w formie wideokonferencji, Klient zobowiązany jest wskazać preferowany termin wykonania Usługi zaznaczając dzień oraz najbardziej dla niego optymalny przedział godzinowy. 
 10. W przypadku posiadania przez Kancelarię wszelkich niezbędnych informacji i dokumentów do wykonania usługi, Kancelaria wysyła do Klienta wiadomość e-mail, potwierdzającą otrzymanie wpłaty oraz propozycję terminu wykonania Usługi. 
 11. Kancelaria ma prawo skierować do Klienta dodatkowe pytania lub poprosić o przesłanie dodatkowych dokumentów, jeżeli jest to niezbędne do wykonania Usługi.
 12. Kancelaria za świadczone Usługi wystawi paragon fiskalny, zaś na pisemną prośbę Klienta przekazaną w treści formularza kontaktowego lub w wiadomości e-mail skierowanej na adres : adwokat.katarzynakaczorowska@gmail.comKancelaria wystawi fakturę VAT w terminie określonym w odrębnych przepisach.
 13. W przypadku braku możliwości wykonania Usługi, Kancelaria ma prawo odstąpić od umowy, niezwłocznie powiadamiając o tym Klienta. W takiej sytuacji Kancelaria zwraca Klientowi uiszczone wynagrodzenie.
 14. Umowa obowiązuje do chwili zrealizowania Usługi zgodnie z regulaminem tj.- zakończenia porady w formie wideokonferencji lub – wysłania przez Kancelarię wiadomości zawierającej poradę prawną na Messenger lub adres e-mail wskazany w formularzu  kontaktowym oraz jej odebrania przez Klienta.
 15. Kancelaria zastrzega sobie możliwość realizacji umowy w częściach, po uprzednim porozumieniu się z Klientem. W przypadku gdy Klient nie wyrazi zgody na realizację umowy w częściach, ma prawo od umowy odstąpić o czym poinformuje Kancelarię w wiadomości e-mail.

§ 3. Prawa i obowiązki stron oraz ich odpowiedzialność

 1. Klient może rozwiązać zawartą umowę, z zastrzeżeniem zatrzymania przez Kancelarię części wynagrodzenia odpowiadającej części wykonanej Usługi.
 2. Kancelaria i Klient mają prawo odstąpić od umowy w trybie natychmiastowym, w przypadku rażącego naruszenia przez Klienta lub Kancelarię postanowień niniejszego regulaminu.
 3. Kancelaria może odstąpić od umowy, w szczególności w przypadku gdy :
  • Klient nie udzieli Kancelarii informacji niezbędnych do wykonania Usługi lub nie prześle dokumentów, które są niezbędne do wykonania Usługi,
  • Zachodzą okoliczności wskazane w Kodeksie Etyki Adwokackiej.
 1. Klient ma prawo odstąpić od umowy, jeżeli Kancelaria nie zrealizuje Usługi w umówionym terminie. W tym przypadku Klientowi przysługuje prawo zwrotu uiszczonego wynagrodzenia.
 2. Kancelaria ma prawo odstąpić od umowy, jeżeli Klient nie stawi się na umówiony przez strony termin wideokonferencji. W tym przypadku Klientowi nie przysługuje prawo zwrotu uiszczonego wynagrodzenia.
 3. Kancelaria zobowiązuje się wykonać Usługę rzetelnie, z należytą starannością oraz zgodnie ze swoją najlepszą wiedzą i doświadczeniem zawodowym.
 4. Kancelaria zapewnia, że adwokat udzielający porady prawnej online zachowa w tajemnicy wszelkie informacje, które uzyska  w związku ze świadczoną Usługą.

§ 4. Reklamacja

 1. Klient jest uprawniony do złożenia reklamacji w przypadku zastrzeżeń co do jakości zrealizowanej Usługi. Treść reklamacji Klient powinien skierować za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres : adwokat.katarzynakaczorowska@gmail.com.
 2. Przedmiotu reklamacji nie mogą stanowić w szczególności:        
  • zrealizowane Usługi, które są niekorzystne dla Klienta, m.in. nie potwierdzają sugerowanej przez Klienta lub korzystnej dla niego wykładni przepisów prawa,
  • zrealizowane Usługi, które będą oparte na podstawie nieprawdziwych (fikcyjnych) informacji lub dokumentów wskazanych lub przesłanych przez Klienta,
  • zrealizowane Usługi, które zostały oparte na niepełnym stanie faktycznym i prawnym oraz na podstawie niepełnej dokumentacji wskazanych lub przesłanych przez Klienta, w tym również, które nie zostały przez Klienta uzupełnione pomimo prośby Kancelarii.
 3. Reklamacja rozpatrywana jest przez Kancelarię w terminie 7 dni od dnia jej doręczenia.
 4. Reklamacja rozpatrywana jest pod warunkiem wskazania przez Klienta w jej treści następujących danych:
  • imię i nazwisko lub nazwa Klienta;
  • aktualny adres, w tym adres e-mail;
  • wskazanie przedmiotu reklamacji wraz z krótkim uzasadnieniem;
  • wskazanie ewentualnych żądań.

Kancelaria w odpowiedzi na wskazany przez Klienta adres e-mail ustosunkowuje się do przedmiotu reklamacji proponując możliwe rozwiązanie lub podejmując decyzję o braku podstaw do rozpatrzenia reklamacji.
Reklamacja rozpatrzona zgodnie z regulaminem nie podlega dalszemu ani ponownemu rozpatrzeniu.

§ 5. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin obowiązuje od dnia 1 grudnia 2021 r.  
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności:
  • ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny
  • ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 3. Kancelaria zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu w dowolnym czasie. Zmiany regulaminu obowiązują od momentu wyraźnego ich wskazania i umieszczenia na stronie internetowej Kancelarii. 
 4. W momencie akceptacji regulaminu Klient jest zobowiązany do przestrzegania jego postanowień w wersji obowiązującej w dniu wysłania zapytania. Późniejsze zmiany regulaminu nie będą mieć zastosowania do umowy już zawartej.
 5. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Kancelarią a Klientem, który jest konsumentem, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 6. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Kancelarią a Klientem, który nie jest konsumentem, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Kancelarii.