1. Administratorem danych osobowych uczestników serwisu jest właściciel portalu adwokat – kaczorowska.pl.
 2. Dane osobowe, będące przedmiotem przetwarzania obejmują : numer telefonu, dane osobowe podane przez osobę, której dane dotyczą w trakcie lub związku z realizacją Usługi, dane osobowe wskazane w treści reklamacji : imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres korespondencyjny, adres email, oraz inne dane wskazane przez nadawcę reklamacji.
 3. Dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie :                     
  a) § 6 ust. 1 pkt b) RODO – w zakresie w jakim jest to niezbędne do wykonania umowy, której jest Pani/Pan stroną lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie, przed zawarciem umowy, przy czym pod pojęciem umowy winien być rozumiany regulamin serwisu,
  b) § 6 ust. 1 pkt f) RODO – w zakresie w jakim dotyczy to uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, przy czym za działanie wykonywane w prawnie uzasadnionym interesie należy uznać przetwarzanie danych osobowych do celów :

* wykonania usług przez Administratora,
* po wykonaniu umowy archiwizowanie dla celów dowodowych (w tym rozliczeniowych), danych przetwarzanych uprzednio na podstawie pkt a) powyżej.                    

 1. Pod pojęciem „RODO” należy rozumieć Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako: RODO).
 2. Dane osobowe przetwarzane są w celu :

– przyjęcia zgłoszenia do skorzystania z Usługi, aktywacji i świadczenia Usługi oraz przekazywania informacji o usługach świadczonych drogą elektroniczną będących przedmiotem umowy,
– wyjaśnienia i rozpoznania ewentualnej reklamacji,
– dokonywania lub weryfikacji prawidłowości rozliczeń z tytułu skorzystania z serwisu,
– udzielania wyjaśnień uprawnionym organom, w szczególności Prezesowi Urzędu Ochrony
Konkurencji i Konsumentów oraz Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

 1. Dane osobowe przetwarzane będą także w celu :

– archiwizacji danych i ich przechowywania dla celów dowodowych, w tym rozliczeniowych.

 1. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
 2. Odbiorcami Pani/Pana danych, udostępnianych w trybie powierzenia przetwarzania danych
  osobowych w zakresie i na zasadach określonych w RODO, mogą być dostawcy usług hostingowych, dostawcy usług pocztowych, agregatorzy usług telekomunikacyjnych (podmioty biorące udział w obsłudze technicznej świadczenia usługi) jak również operatorzy telekomunikacyjni – odnośnie obsługi technicznej procesu aktywacji i świadczenia usług, dokonywania lub weryfikacji prawidłowości rozliczeń z użytkownikami serwisu oraz celu wsparcia Administratora przy wyjaśnianiu reklamacji i skarg składanych przez osoby korzystające z serwisu.
 3. Dane osobowe w zakresie, o którym mowa w pkt 2 przetwarzane będą przez okres wykonania Usługi oraz rozpoznania ewentualnych reklamacji.
  Dane osobowe w zakresie dotyczącym archiwizacji danych i ich przechowywania dla celów dowodowych, w tym weryfikacji poprawności rozliczeń przetwarzane będą do czasu upływu okresu ustawowego przedawnienia roszczeń wynikających z realizacji serwisu.
 4. Każdej osobie przysługuje prawo dostępu do jej własnych danych osobowych, prawo żądania sprostowania danych, ich usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, jak również prawo do przeniesienia danych. W przypadku uznania przez uprawnionego, iż przetwarzanie jego danych osobowych odbywa się w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa, przysługuje mu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak podania danych osobowych uniemożliwi rozpoznanie lub wyjaśnienie reklamacji.
 6. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się z Administratorem pod adresem : adwokat.katarzynakaczorowska@gmail.com